Najdłuższe na świecie!

The Last Samurai
Moderatorzy
Posty: 39
Rejestracja: 16 wrz 2011, o 01:19

Najdłuższe na świecie!

Post autor: The Last Samurai »

Imię i nazwisko (u jednej osoby - niemieckiego imigranta)

imiona:

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

i nazwisko:

Wolfeschlegelsteinhausenb ergerdorffvoralternwareng ewissenhaf
tschaferswesenchafewarenw holgepflegeundsorgfaltigk eitbeschut
zenvonangereifenduchihrra ubgiriigfeindewelchevorra lternzwolf
tausendjahresvorandieersc heinenbanderersteerdeemme shedrraums
chiffgebrauchlichtalssein ursprungvonkraftgestartse inlangefah
rthinzwischensternartigra umaufdersuchenachdiestern welshegeha
btbewohnbarplanetenkreise drehensichundwohinderneur assevanver
standigmenshlichkeittkonn tevortpflanzenundsicherfr eunanleben
slamdlichfreudeundruhemit nichteinfurchtvorangreife nvonandere
rintlligentgeschopfsvonhi nzwischensternartigraum

Senior

kolo ma takie dane wpisane w paszporcie

---------------------------------------

naukowa nazwa zwierzecia (chyba jakiejs muchy)

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

----------------------------------------

Może nie zdajecie sobie sprawy, ale pierwotnie nazwa miasta Los Angeles brzmialo tak:

El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de
Porciúncula

----------------------------------------

najdluzsza nazwa miasta w Walii:

Llanfairpwllgwyngyllgoger ychwyrndrobwllllantysilio gogogoch

-----------------------------------------------

jw. ale w Nowej Zelandii:

Tetaumatawhakatangihangak oauaotamateaurehaeaturipu kapihimaun
gahoronuku pokaiwhenuaakitanarahu

-----------------------------------------

jw. ale w Tajlandii:

Krungthepmahanakonbowornr atanakosinmahintarayudyay amahadilop
onoparatanarajthaniburiro mudomrajniwesmahasatarnam ornpimarna
vatarsatitsakattiyavisanu kamphrasit

------------------------------------------

najdluzsza nazwa filmu:

The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as
Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under
the Direction of the Marquis de Sade

-------------------------------------------

najdluzsza nazwa zespolu muzycznego:

The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms
Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead

-------------------------------------------

najdluzsza nazwa albumu muzycznego:

When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
Cuz You'll Know That You're Right

--------------------------------------------

najdluzszy tytul piosenki:

You Can Make Me Dance Sing Or Anything (Even Take The Dog
For A Walk, Mend A Fuse, Fold Away The Ironing Board, Or Any
Other Domestic Shortcomings)


i nadluzszy tytul bez uzycia nawiasow i znakow interpunkcyjnych:

I Never Want An Easy Life If Me And He Were Ever To Get
There

---------------------------------------------

najdluzsza nazwa zwiazku chemicznego, ktory jest enzymem:

methionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleuc ylphenylal
anylalanylglutaminylleucy llysylglutamylarginyllysy lglutamylg
lycylalanylphenylalanylva lylprolylphenylalanylvaly lthreonyll
eucylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylgl utaminylse
rylleucyllysylisoleucylas partylthreonylleucylisole ucylglutam
ylalanylglycylalanylaspar tylalanylleucylglutamylle ucylglycyl
isoleucylprolylphenylalan ylserylaspartylprolylleuc ylalanylas
partylglycylprolylthreony lisoleucylglutaminylaspar aginylalan
ylthreonylleucylarginylal anylphenylalanylalanylala nylglycylv
alylthreonylprolylalanylg lutaminylcysteinylphenyla lanylgluta
mylmethionylleucylalanyll eucylisoleucylarginylglut aminyllysy
lhistidylprolylthreonylis oleucylprolylisoleucylgly cylleucyll
eucylmethionyltyrosylalan ylasparaginylleucylvalylp henylalany
lasparaginyllysylglycylis oleucylaspartylglutamylph enylalanyl
tyrosylalanylglutaminylcy steinylglutamyllysylvalyl glycylvaly
laspartylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylp rolylvalyl
glutaminylglutamylserylal anylprolylphenylalanylarg inylglutam
inylalanylalanylleucylarg inylhistidylasparaginylva lylalanylp
rolylisoleucylphenylalany lisoleucylcysteinylprolyl prolylaspa
rtylalanylaspartylasparty laspartylleucylleucylargi nylglutami
nylisoleucylalanylserylty rosylglycylarginylglycylt yrosylthre
onyltyrosylleucylleucylse rylarginylalanylglycylval ylthreonyl
glycylalanylglutamylaspar aginylarginylalanylalanyl leucylprol
ylleucylasparaginylhistid ylleucylvalylalanyllysyll eucyllysyl
glutamyltyrosylasparaginy lalanylalanylprolylprolyl leucylglut
aminylglycylphenylalanylg lycylisoleucylserylalanyl prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysyla lanylalanylisoleucylaspar tylalanylg
lycylalanylalanylglycylal anylisoleucylserylglycyls erylalanyl
isoleucylvalyllysylisoleu cylisoleucylglutamylgluta minylhisti
dylasparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysyl methionyll
eucylalanylalanylleucylly sylvalylphenylalanylvalyl glutaminyl
prolylmethionyllysylalany lalanylthreonylarginylser ine

-----------------------------------------------

nie wiem jak Wy, ale ja jestem w lekkim szoku
stas21
noobie
Posty: 1
Rejestracja: 26 gru 2015, o 13:05
Kontakt:

Re: Najdłuższe na świecie!

Post autor: stas21 »

Osobiście cieszę się ze swojego krótkiego imienia :lol:
Alutka
zombie
Posty: 5
Rejestracja: 12 lut 2016, o 14:21

Re: Najdłuższe na świecie!

Post autor: Alutka »

wydaje mi sie to wręcz mało prawdopodobne....
Jarumare
truteń
Posty: 18
Rejestracja: 12 lut 2016, o 12:34

Re: Najdłuższe na świecie!

Post autor: Jarumare »

To wygląda jak plan rządzących z tym miastem. Aby umieścić wszystkich tych, którch się nie lubi do jednego miasta, a później załatwiajcie sobie sprawy urzędowe. :)
ODPOWIEDZ